PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

In cazul în care oricare dintre Parti, in executarea TERMENILOR SI CONDITIILOR, prelucreaza date cu caracter personal, astfel cum sunt acestea definite de Regulamentul UE 2016/679 si orice alta legislatie în vigoare privind angajatii, cocontractantii, partenerii de afaceri sau orice alte persoane fizice in legatura cu cealalta Parte (denumite în continuare „Date personale”), Partile sunt de acord şi garantează urmatoarele:

  • sa respecte legislatia si normele juridice aplicabile serviciilor sale cu privire la protectia vietii private si a datelor cu caracter personal
  • sa prelucreze datele cu caracter personal numai în masura in care acestea sunt necesare si daca sunt permise/impuse de lege
  • sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal
  • sa ia masurile tehnice, fizice si organizatorice de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva pierderii, prelucrarii neautorizate sau ilicite
  • sa informeze cu promptitudine autoritatile abilitate si cocontractantul cu privire la orice incident de securitate existent sau suspectat a se produce, care implica datele cu caracter personal

In masura in care oricare dintre Parti permite unui (sub)contractant sa prelucreze datele cu caracter personal, Partea trebuie sa se asigure ca fiecare (sub)contractant va respecta o serie de obligatii care asigura un nivel similar de protectie ca si prezenta clauza, conform celor mentionate mai sus.

La incetarea folosirii PLATFORMEI, Partile trebuie sa stearga sau sa distruga in regim de siguranta toate inregistrarile sau documentele care contin date cu caracter personal. Fiecare Parte accepta si confirma faptul ca este singurul raspunzator pentru orice prelucrare neautorizata sau nelegală sau pentru pierderea datelor cu caracter personal, in cazul in care nu reuseste sa stearga sau sa distruga la incetarea acordului datele cu caracter personal.
Partea in culpa va despagubi cealalta parte, angajatii sau personalul sau pentru orice daune, amenzi, pierderi si creante care rezulta dintr-o incalcare a clauzelor din prezenta clauza, despagubiri ce vor fi stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.